Cymraeg

Bydd y ‘Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd’ yn darparu ystod o fusnes, hyfforddiant, cyfleusterau iechyd a llesiant mewn tirwedd ddeniadol ar lan llyn. Dyma un o 11 o brosiectau o dan raglen Dinas-ranbarth Bae Abertawe, amcangyfrifir y bydd y Pentref Llesiant a Gwyddorau Bywyd yn arwain at fuddsoddi £200 miliwn yn yr ardal, a rhagamcanir y bydd yn creu dros 1,800 o swyddi.

 

Nod y cynigion yw rhoi’r unigolyn yng nghanol gofal datblygu,gan ganolbwyntio ar annog pobl i fyw’n iach yn annibynnol trwy ddarparu cyfleusterau chwaraeon a hamdden ochr yn ochr â gwasanaethau gofal iechyd.

 

Bydd Canolfan Llesiant a Chanolfan Iechyd Cymuned yn ganolog i’r datblygiad. Bydd y Ganolfan Llesiant yn cynnwys cyfleusterau hamdden o’r radd flaenaf ac yn cynnig man croeso i’r ymwelwyr a ddaw i’r pentref. Bydd y Ganolfan Iechyd Cymuned yn cynnwys gwaith datblygu busnesau, gwaith ymchwil, addysg a hyfforddiant a gofal iechyd cymunedol. Yn ogystal â’r elfennau hyn, mae’r cynigion hefyd yn cynnwys cyfleusterau adsefydlu, Llety Cymorth Byw, cyfleusterau gofal ychwanegol a Gwesty Llesiant.

 

Er mwyn galluogi’r Prosiect i gyflawni ei nod mae nifer o randdeiliaid craidd wedi dod ynghyd i weithio gyda Chyngor Sir Caerfyrddin i wneud y mwyaf o’r manteision cyffredin:

 

• Llywodraeth Cymru

• Prifysgol Abertawe

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

English

The ‘Wellness and Life Science Village’ will provide a range of business, training, health and wellbeing facilities set in an attractive lakeside landscape. One of eleven landmark projects under the Swansea Bay City Region programme, the Wellness and Life Science Village will see an estimated £200 million being invested in the area, and is projected to create over 1,800 jobs. The proposals aim to put the person at the centre of the development and promote healthy independent living through provision of sports and leisure facilities alongside healthcare services.

 

Central to the development will be the creation of a Wellness Hub and Community Health Hub. The Wellness Hub will incorporate state of the art leisure and recreation facilities and will provide a welcome point for visitors to the village. The Community Health Hub will comprise business development, research, education and training and community healthcare. In addition to these elements, the proposals also include rehabilitation facilities, Assisted Living accommodation, care facilities and a Wellness Hotel.

 

To enable the Project to achieve its aim a number of core stakeholders have come together to work with Carmarthenshire County Council to maximise joint benefits:

 

• Welsh Government

• Swansea University

• Hywel Dda University Health Board

• Abertawe Bro Morgannwg University Health Board

Consultation boards download

Dogfennau / Documents

Non-Technical Summary

Lawrlwytho / Download

Planning Statement

Lawrlwytho / Download

Site Location Plan

Lawrlwytho / Download

ES Volume 2
Figures

Lawrlwytho / Download

Geotechnical Desk Study

Lawrlwytho / Download

Drainage Strategy

Lawrlwytho / Download

ES Volume 3 Appendices

Lawrlwytho / Download

Application Forms

Lawrlwytho / Download

Design and Access Statement

Lawrlwytho / Download

ES Volume 1
Main Report

Lawrlwytho / Download

Flood Consequences Assessment

Lawrlwytho / Download

Cysylltwch /

Contact

Os oes gennych unrhyw sylwadau ar y cais cynllunio drafft sy'n ymwneud ȃ Pentref Llesiant a Gwyddorau Bywyd Llanelli, a gwnewch anfon yr rhain at liam.page@arup.com erbyn 19 Chwefror 2018 os gwelwch yn dda.

Please can you send any comments you
may have on the draft planning application
for Llanelli wellness and Life Science Village
to liam.page@arup.com by 19 February 2018.

liam.page@arup.com